Zenová zahrada

Členová IRSE se v roli poradců v oblasti implementace konceptu sociálního podnikání podílí na přípravě a nyní již i na realizaci projektu Zenová zahrada. Spolupráce byla v prosinci roku 2016 potvrzena i vydáním společného memoranda o spolupráci v oblasti podpory konceptu integrovaného sociálního podnikání.

Hlavním cílem projektu Zenová zahrada je vznik nového sociálního podniku, založeném na principech integračního sociálního podnikání a vybudování zázemí pro provozování aktivit sociálního podniku (Zenová zahrada), které bude zohledňovat specifické potřeby cílové skupiny a které umožní pracovní uplatnění a sociální integraci osob znevýhodněných na trhu práce (osoby zdravotně postižené či zdravotně znevýhodněné - dále jen "OZP"). Smyslem je vybudovat prosperující a soběstačný (konkurenceschopný) sociální podnik, který bude založen na principu trojího prospěchu: sociálního, ekonomického a environmentálního/místního.

V rámci projektu dojde k vybudování zázemí pro činnost nového integračního sociálního podniku - zahradního centra, s názvem "Zenová zahrada" v centru města Jirkov, v Ústeckém kraji (okres Chomutov). Za tímto účelem bude využit dlouhodobě nevyužívaný, zanedbaný pozemek a objekt bývalé mateřské školky (brownfield) v Jirkově, který bude s ohledem na jeho nevyhovující technický stav a specifické potřeby cílové skupiny revitalizován. Výsledkem bude zahradní centrum, které se bude skládat z prodejny, administrativní budovy, zázemí pro zaměstnance a dvou prodejních skleníků (jeden vytápěný, druhý studený).

V rámci realizace projektu bude pro zajištění provozu projektu vytvořeno 5 nových pracovních míst, z toho 3 úvazky pro OZP. Výhledově (s ohledem na dynamiku rozvoje podnikání) žadatel předpokládá vytvoření až 10 pracovních míst, z toho min. 6 úvazku pro OZP. S ohledem na specifické potřeby OZP bude žadatel (jakožto nový sociální podnik) úzce spolupracovat s partnery projektu - ERGOTEP, družstvo invalidů a místním Úřadem práce v Jirkově.

Projektový záměr byl i díky přispění našich členů vybrán jako zatím jediný sociální podnik v Ústeckém kraji ke spolufinancování z IROP.